Strategia marketingowa to koncept kreatywny marki - czyli jej charakter, cechy, wygląd i postrzeganie przez klienta.

Przy tworzeniu produktu lub marki, powinniśmy poznać jej miejsce w rynku. Dzięki strategii marketingowej przyjmiesz swoją grupę docelową i unikniesz chaosu w komunikatach dla odbiorców oraz poznasz swoją konkurencję!

Analiza grupy docelowej i analiza konkurencji to ważne elementy procesu planowania marketingowego. Analiza grupy docelowej pozwala zrozumieć potrzeby i oczekiwania potencjalnych klientów, a także określić, jakie działania marketingowe będą najskuteczniejsze w dotarciu do nich. Dzięki analizie konkurencji można z kolei zrozumieć, jakie działania podejmują inni gracze na rynku i w jaki sposób można wyróżnić się na tle konkurencji.

Strategia marketingowa to plan działań, które mają być podjęte w celu osiągnięcia określonych celów marketingowych. Może ona obejmować takie elementy jak segmentacja rynku, identyfikacja grupy docelowej, określenie pozycjonowania produktu, a także zaplanowanie działań promocyjnych i sprzedażowych. Strategia marketingowa jest ważnym elementem planowania działań firmy i pomaga skupić się na tych działaniach, które są najbardziej skuteczne w osiągnięciu określonych celów.

Działania jakie prowadzimy przy tworzeniu strategii marketingowej:

Analiza grupy docelowej oraz jej potrzeb i oczekiwań

Analiza konkurencji - mocne i słabe strony

Identyfikacja możliwości i zagrożeń na rynku

Projekt marki spełniającej założenia

Dobranie najskuteczniejszych działań

Wyznaczenie strategicznych celów

Właściwie określone strategiczne cele marketingowe są podstawą do tworzenia wytycznych pod optymalne działania operacyjne oraz kampanie marketingowe.

Pierwszym etapem jest burza mózgów! Kluczowe w niej jest poznanie marki, założeń oraz oczekiwań. Po tym wstępie razem kreujemy jak najwięcej aspektów do dogłębnego sprawdzenia. Po takim przygotowaniu możemy zacząć dalszą pracę.

Burza mózgów przed tworzeniem strategii marketingowej to metoda sesji kreatywnej, podczas których wymieniamy się pomysłami i wypracowujemy rozwiązania lub przedmioty dalszego researchu. Podczas takiej sesji możliwe jest zgłaszanie różnych pomysłów i rozważanie ich pod kątem ich skuteczności i przydatności.

Konkretne kroki, jakie mogą być podjęte podczas burzy mózgów przed tworzeniem strategii marketingowej, to m.in.:

1. Określenie celów i wyzwań, przed jakimi stoi firma.
2. Zidentyfikowanie głównych grup docelowych i ich potrzeb.
3. Analiza konkurencji i rynku.
4. Wygenerowanie pomysłów i rozważenie ich pod kątem skuteczności i przydatności.

Po zakończeniu burzy mózgów i wygenerowaniu pomysłów następuje etap researchu, oceny pomysłów oraz przygotowania rozwiązań. W tym etapie sprawdzamy, czy pomysły, które zostały wygenerowane podczas burzy mózgów, są realne i uzasadnione. Robimy to między innymi poprzez przeprowadzenie badań rynkowych, analizę konkurencji, a nawet przeprowadzenie rozmów z potencjalnymi klientami.

Po ocenie pomysłów i wybraniu najlepiej dopasowanych rozwiązań przygotowujemy szczegółowy plan działań, który będzie zawierał konkretne kroki i terminy ich realizacji. Staramy się, aby plan był jasno sprecyzowany i uwzględniał możliwe ryzyka i problemy, które mogą wystąpić podczas jego realizacji.

Gotowa strategia, po dostarczeniu, może spotkać się z potrzebą uwzględnienia dodatkowych założeń na przykład z powodu zbyt wysokiego budżetu, opóźnień lub innych indywidualnych przyczyn. Dlatego końcowy etap to konsultacja. Działania jakie podejmujemy w tym etapie to m.in.:

1. Przygotowujemy szczegółowy plan działań marketingowych, który zawiera konkretne kroki i terminy ich realizacji. Plan ten jest oparty na wynikach burzy mózgów i researchu rynkowego.

2. Przedstawiamy plan działań marketingowych i omawiamy z nim szczegóły poszczególnych akcji oraz sposoby ich realizacji.

3. Przygotowujemy narzędzia i materiały niezbędne do realizacji poszczególnych działań marketingowych, takie jak kampanie reklamowe, materiały promocyjne czy strony internetowe.

4. Testujemy, czyli wdrażamy poszczególne działania marketingowe zgodnie z planem, monitorując ich skuteczność i efektywność oraz dokonując ewentualnych zmian w miarę potrzeb.

5. Przygotowujemy raport z wyników wdrożenia działań marketingowych, w którym przedstawiamy efekty osiągnięte dzięki realizacji poszczególnych działań oraz omawiamy wnioski i rekomendacje na przyszłość.