REGULAMIN PROCESÓW REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW  


w firmie INDEE Tomasz Stokłosa




Rozdział I: Postanowienia Ogólne




§ 1. Cel regulaminu  


Niniejszy regulamin ma na celu ustalenie standardów procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych dla pracowników oraz zleceniobiorców, zapewniając ich adekwatność oraz równość, gdzie:


- „trafność” oznacza zatrudnianie kandydatów najbardziej odpowiednich na dane stanowisko pracy lub do wykonania określonych zleceń.


- „równość” zapewnia wszystkim kandydatom z odpowiednimi kwalifikacjami równe szanse w procesie selekcji.




§ 2. Zakres regulaminu  


Regulamin określa czynności konieczne do zaplanowania i wykonania procesów rekrutacyjnych.




Rozdział II: Etapy Procesu Rekrutacji i Selekcji




§ 1. Proces rekrutacji obejmuje:  


1. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu nowego pracownika.


2. Określenie kryteriów profilowych dla poszukiwanego kandydata.


3. Inicjacja procesu rekrutacji.


4. Przygotowanie i publikacja ogłoszenia rekrutacyjnego.


5. Przyjęcie formularzy oraz dokumentów aplikacyjnych od kandydatów.


6. Selekcja aplikacji kandydatów, w tym:


   - Wstępna ocena aplikacji.


   - Ostateczna ocena aplikacji i wybór grupy kandydatów do rozmów rekrutacyjnych.


7. Wybór kandydata.


8. Nawiązanie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia.




§ 2. Skład Zespołu Rekrutacyjnego  


Zespół rekrutacyjny tworzy osoba wyznaczona przez Właściciela do przeprowadzenia procesu.




Rozdział III: Planowanie Procesu Rekrutacji




§ 1. Proces rekrutacji zewnętrznej  


1. Proces rekrutacyjny uruchamiany jest przez publikację ogłoszenia o naborze na poszukiwane stanowisko pracy na stronie firmy i/lub  w innych narzędziach rekrutacyjnych.


2. Ogłoszenie musi zawierać:


   - Pełne informacje o stanowisku.


   - Zakres zadań.


   - Wymagania formalne wobec kandydata.


   - Termin i sposób składania dokumentów.




§ 2. Zasady aplikowania  


1. Kandydaci muszą przesłać dokumenty aplikacyjne w formie formularza dostępnego pod adresem www.indee.pl/rekrutacja oraz CV.


2. CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO, tj.:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”


3. Przesłanie CV za pośrednictwem formularza na stronie firmy, po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody.


4. Kandydaci mogą wybrać opcję zapisu swoich danych do przyszłych rekrutacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu aplikacyjnym. Opcja ta pozwala na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacji i selekcji prowadzonych przez INDEE Tomasz Stokłosa. Zaznaczenie opcji jest dobrowolne.


5. Za zaznaczenie opcjonalnego checkboxa „Bierz mnie pod uwagę w przyszłych rekrutacjach.” uznaje się akceptację treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacji i selekcji prowadzonych przez INDEE Tomasz Stokłosa. Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.”


6. CV bez zgody na przetwarzanie danych osobowych będą usunięte z systemów firmy.


7. Po wyrażeniu zgody dane kandydata przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji lub, po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, do momentu zgłoszenia chęci usunięcia danych z systemów INDEE Tomasz Stokłosa.




§ 3. Ocena i informowanie kandydatów  


1. Ostateczna ocena dokumentów i wybór kandydatów do rozmów.


2. Informowanie wybranych kandydatów o terminie i miejscu rozmów.


3. Proces rekrutacyjny jest prowadzony również, gdy zgłosi się tylko jeden kandydat.




§ 4. Zakończenie procesu rekrutacji  


1. Kandydaci są informowani o wynikach rekrutacji telefonicznie lub drogą elektroniczną.




Rozdział IV: Przepisy Końcowe




§ 1. Postanowienia końcowe  


1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym


 regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.


2. Zmiany treści regulaminu wymagają formy pisemnej.


3. Regulamin dostępny jest pod adresem www.indee.pl/rekrutacja/regulamin.